ดิฉันนางสาวลดาวรรณ จันทร์รุ่ง ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานบ้านถาวร หมู่ 8 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน พ.ศ.2564 มีการปฏิบัติงาน ดังนี้

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการทำงานเรื่องการแปรรูปผ้าไหมจากผ้าท้องถิ่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการ ผู้ดูแลโครงการและร่วมด้วยดิฉัน คณะทำงาน ร่วมกิจกรรมติดตามผลงานในครั้งนี้ พร้อมด้วยชาวบ้านจากหมู่ต่างๆซึ่งเป็นสมาชิกภายในตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จากการสอบถามและเห็นการทำงาน ได้ทราบว่าชาวบ้านสามารถตัดเย็บเสื้อผ้าได้ตามจุดประสงค์ในการอบรม ทั้งยังมีผลิตภัณฑ์อื่นนอกเหนือจากเสื้อสตรี เช่น พวกกุญแจ กระเป๋า เป็นต้น เล็งเห็นถึงความพัฒนาในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เป็นความหลากหลาย และสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และช่องทางในการจำหน่ายออนไลน์ ที่ไม่ใช่การเลือกซื้อที่แหล่งผลิตเพียงอย่างเดียว

ได้มีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นสมาชิกบ้านถาวร หมู่8 ตำบลสวายจัก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ถึงเรื่องไอเดียหรือความต้องการอื่นที่นำมาประยุกต์ซึ่งอาจเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการแนะนำชักชวนผู้ที่มีความสามารถในการทอผ้าให้เข้าร่วมโครงการตัดเย็บเสื้อผ้า เนื่องจากชาวบ้านส่วนมากที่สามารถทอผ้าได้แต่ขาดความรู้ในการตัดเย็บ แปรรูปผ้าท้องถิ่น เล็งเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถตัดส่วมใส่เองได้ตามความต้องการ และยังเป็นจุดสร้างอาชีพสร้างรายได้ในครอบครัว

อื่นๆ

เมนู