ดิฉันนางสาวมัณฑนา แผ้วพลสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงอุดมศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม ดิฉันและคณะทำงานประชุมร่วมกับอาจารย์ประจำโครงการ  โดยอาจารย์ประจำโครงการและคณะทำงานได้สรุปผลการทำงานของเดือนพฤศจิกายนและวางแผนการดำเนินงานในเดือนธันวาคม เพื่อให้ทราบถึงภาระงานและเป้าหมายการทำงานด้านต่างๆ

ดิฉันและคณะทำงานร่วมกิจกรรมรับฟังตำนาน ประวัติความเป็นมาของตำบลสวายจีกจากอาจารย์อุดม อาญาเมือง จากคำบอกเล่าของอาจารย์อุดม ทำให้ทราบว่า สวายจีก เป็นหมู่บ้านๆหนึ่ง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ มีผู้กล่าวว่า เดิมทีก่อนจะมาเป็นสวายจีก มาจากหนองน้ำทั้งสองเป็นชื่อหมู่บ้าน คือ ตะเปียงสวาย (หนองมะม่วง) และ ตะเปียงเจก (หนองกล้วย) เรียกมาเรื่อยๆโดยมีข้อสันนิฐานว่า คำว่า สวายจีก เป็นคำที่มาจากภาษาถิ่น (ภาษาเขมร) สวาย แปลว่า มะม่วง ส่วนคำว่า จีก นั้น มาจากคำว่า เจก ซึ่งแปลว่า กล้วย รวมเรียกว่า มะม่วงกล้วย ซึ่ง สันนิฐานว่า ในท้องถิ่นแห่งนี้มีมะม่วงพันธุ์นี้อยู่ ชาวบ้านสวายจีก มีตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาว่า เดิมมีชาวบ้านอยู่ 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 อพยพมาจาก จังหวัดสุรินทร์ มาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณหมู่ที่ 1 ทางทิศตะวันออก ส่วนอีกกลุ่มอพยพมาจาก จังหวัดนครราชสีมา มาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวายจีก หมู่ที่ 17 ในปัจจุบัน และในอีกตำนานหนึ่งเล่าต่อกันมาว่า มีบุคคลกลุ่มแรกๆ ที่มาตั้งบ้านเรือนอยู่ คือ นายสวาย กับ นางเจก ได้อพยพมาจากบ้านสังขะ อำเภอสังขละ จังหวัดสุรินทร์ จากข้อมูลดังกล่าว ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเท็จจริงเป็นอย่างไร แต่จากที่นักโบราณคดีได้ศึกษาจากศิลาทราย พบว่า เป็นชุมชนที่อพยพมาจากขอมหรือเขมร ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านไปยังปราสาทหินเขาพนมรุ้ง และปราสาทหินพิมาย

ดิฉันและคณะทำงานได้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอเสื้อตามใจฉันของสมาชิกในโครงการ เป็นการนำเสนอเสื้อที่สมาชิกออกแบบและตัดเย็บเอง โดยมีการให้สมาชิกนำเสื้อที่ตนเองออกแบบมาเสนอให้กับสมาชิกคนอื่นๆ มีการแนะนำและบอกถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบและตัดเย็บ

 

ดิฉันและสมาชิกในโครงการอบรมการใช้ผ้าอัดกาว เพื่อสร้างการทรงตัวของเสื้อ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ 4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนางสมจิต ไชยสุวรรณ์ เป็นวิทยากรดำเนินการสอนและบรรยายให้กับสมาชิกในโครงการได้ปฏิบัติตาม

ดิฉันและคณะทำงาน ร่วมกับอาจารย์ประจำโครงการเข้าร่วมกิจกรรมโรงทานงานซ้อมรับปริญญาของบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ โดยคณะทำงานได้มีการจัดโรงทานน้ำดื่ม ไว้บริการให้กับประชาชนและพระสงฆ์ที่มาร่วมงาน

    

VDO รายงานการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู