โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบล มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวนฤมล เกรัมย์ (ประเภทนักศึกษา) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำบลสวายจีก ตามหลักสูตร MSO4  ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

เมื่อวันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน มีการนัดหมายประชุมออนไลน์ผ่าน Google meet โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการ หัวหน้าโครงการ ร่วมชี้แจงวางแผนการดำเนินงานภายในเดือนพฤศจิกายน  เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับสำรวจข้อมูลเพื่อที่จะนำมาบันทึกเป็นข้อมูล CBD เรคคอร์ด ประจำตำบล และได้ชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรมการทำโรงทานในงานกฐินของวัดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลสวายจีก อีกทั้งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรายงานอุปสรรคปัญหา ในการทำงานและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตาม เป้าหมาย และแนวทาง ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

            

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คณะทำงานได้ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดโคกตาสิงห์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการ หัวหน้าโครงการ เป็นผู้ซื้อน้ำมาให้คณะทำงานแจกโรงทานและดิฉันได้ร่วมสมทบทุนโรงทานโดยการซื้อน้ำหวานแบบแก้วไปถวายร่วมด้วย

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวประจำหมู่บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3 ตำบลสวายจีก

 

อื่นๆ

เมนู