โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบล มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวนฤมล เกรัมย์ (ประเภทนักศึกษา) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำบลสวายจีก ตามหลักสูตร MSO4  ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เมื่อวันที่ 10 เดือนธันวาคม ดิฉันได้ลงพื้้นที่ บ้านหนองปรือ หมู่ 3 ที่ได้รับผิดชอบ

ประวัติความเป็นมา

ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยและผู้ใหญ่บ้านให้การสนับสนุนด้านข้อมูลเป็นอย่างดี บ้านหนองปรือ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกคือ ข้ามหอมมะลิ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรและเลี้ยงสัตว์ไปด้วย เช่น โค กระบือ เป็ด ไก่  บางครัวเรือนปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคและจำหน่ายค้าขายตามตลาดท้องถิ่นไกล้บ้าน อาชีพที่สามารถสร้างรายได้ในชุมชนก็มีเหลือเพียงหนึ่งครัวเรือนที่ทอผ้าไหมอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากขาดการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพราะเชื่อว่าผ้าไหมไม่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงได้ และชาวบ้านบางส่วนออกไปประกอบอาชีพนอกชุมชนค่อนข้างมากนื่องจากปัญหาที่ต้องการพัฒนาชุมชนบ้านหนองปรือ จากปัญหาข้างต้น ดิฉันผู้ปฏิบัติงานเล็งเห็นถึงปัญหา จึงเกิดการวางแผนที่จะจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนโดยกำหนด

คณะกรรมการบริหาร

          คณะกรรมการหมู่บ้าน

นางสุดา อุตรวิเชียร (ประธานหมู่บ้าน)

นายกิต จารัมย์ (รองประธาน)

นายสมยศ อินรัมย์ (เลขา)

นายบุญชอบ กรีรัมย์

นายศิระวิทย์ โกยรัมย์

นายสำราญ สายชุ่มดี (เสียชีวิต)

นางสาวสำราญ แกมรัมย์

นายสวัสดิ์ อาจทวีกุล

นางทับทิม เพประโคน

           อสม.

น.ส สุดา  อุตรวิเชียร (ประธาน อสม.)

น.ส เกษสรา แกมรัมย์

น.ส สำราญ แกมรัมย์

น.ส กุหลาบ  รอบรู้

นางบาง  นารัมย์

นางละออง แสนสุข

นาง สุกัญญา  อักษรณรงค์

นางสมใจ  ดวงแก้ว

นางพรเพ็ญ  เรืองรัมย์

น.ส สุมล กล่ำโพธิ์

น.ส ลำยวน ปลั่งประโคน

น.ส กฤษณา เพ็ชรประกอบ

นายสำราญ  สายชุ่มดี (เสียชีวิต)

นายสมชาย  แสนสุข

จำนวนประชากร 582    หลังคา        161       หลังคาเรือน

          ชาย       311     คน

          หญิง     271     คน

          อาชีพ    โดยส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้ามหอมมะลิ และเลี้ยงโค กระบือ

แหล่งท่องเที่ยวสำหรับบ้านหนองปรือ คือ วัดชุมพรวิสัย 

อื่นๆ

เมนู