MS04โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก

พื้นที่ อำเภอเมือง ตำบลสวายจีก จังหวัดบุรีรัมย์

จิตอาสาช่วยเหลือชาวบ้านโควิด19ตำบลสวายจีก

 

ปิยวรรณ วรรณไกรโรจน์            04

 

 

 

ภาพรวมที่ผ่านมาตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม อาจารย์และผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T ได้ทำการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ทั้งการทำกิจกรรมการส่งเสริมชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการแปรรูปผ้าไหมและการบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านตำบลสวายจีก

 

 

การแปรรูปผ้าไหม

เริ่มจากภาพรวมกิจกรรมการแปรรูปผ้าไหม ช่างฝีมือจากชาวบ้านตำบลสวายจีก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือชาวบ้าน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู