MS04โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก

พื้นที่ อำเภอเมือง ตำบลสวายจีก จังหวัดบุรีรัมย์

ปิยวรรณ วรรณไกรโรจน์            04

ภาพรวมการอบรมชาวบ้านที่ร่วมกิจกรรมเพื่อฟังรายละเอียดถึงการตัดเย็บผ้าซึ่งมีผ้าด้าย ผ้าฝ้าย เพื่อแปรรูปเป็นเสื้อผ้า

ตามรูปดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มการสอบถามเพื่อทราบถึงข้อมูลว่าผู้ร่วมกิจกรรมได้ตัดเย็บแล้วจำนวนเท่าไหร่

 

อื่นๆ

เมนู