ดิฉันนางสาวมัณฑนา แผ้วพลสง  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ดิฉันได้รับหมอบหมายจากอาจารย์ประจำตำบลให้รับผิดชอบดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการ U2T COVID 19 WEEK การป้องกันโรคโควิด 19 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยที่ดิฉันได้รับผิดชอบบ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

จากการสอบถาม นางมวย เครืองรัมย์ ประธาน อสม. บ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9  พบว่า ภายในชุมชนบ้านหนองปรือน้อยยังไม่มีผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19  แต่ในชุมชนก็มีมาตรการป้องกันโควิด 19 คือ การตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัย และการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าออกหมู่บ้าน สำหรับการฉีดวัคซีนป้องการโรคโควิด ภายในชุมชนมีผู้ที่ได้รับการฉีดแล้วประมาณ 10 เปอร์เซ็น คือ กลุ่มผู้ที่ทำงาน พ่อค้าแม่ค้า และข้าราชการ ส่วนสมาชิกในชุมชนที่เหลือผู้นำหมู่บ้านและ อสม.ได้มีการชักชวนให้ชาวบ้านไปฉีดวัคซีน โดยการเดินชวนเชิญตามบ้านแต่ละหลัง

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 คณะอาจารย์และคณะทำงานตำบลสวายจีก ได้ลงพื้นที่ วัดหนองปรือ ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดโครงการการU2T COVID 19 WEEK การป้องกันโรคโควิด 19 ภายในตำบลสวายจีก  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นการรณรงณ์และป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด 19 โดยมีวิทยากรให้ความรู้ คือ นางสาวณัฏฐานิชา หมื่นหาวงษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขประจำตำบลสวายจีก โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19 แนะนำการสวมหน้ากากอนามัยและการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างถูกวิธีให้กับสมาชิก อสม.ในแต่ละหมู่บ้าน และมีการมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้กับ อสม.ในแต่ละหมู่บ้านเพื่อนำไปมอบให้กับสมาชิกในชุมชนเป็นลำดับต่อไป

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู