ดิฉันนางสาวมัณฑนา แผ้วพลสง  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในการปฏิบัติงานเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2564 ดิฉันได้รับหมอบหมายจากอาจารย์ผู้ดูแลโครงการให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

จากการลงพื้นที่สำรวจภายในตำบลสวายจีก พบว่า ภายในตำบลสวายจีกมีการทอผ้าไหม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ชนิดของผ้าไหมที่ยังคงมีการทออยู่ ได้แก่ ผ้าขาวม้า ผ้าขาวม้ายกขิด ผ้าโสร่ง ผ้าฝ้าย เป็นต้น

ในการดำเนินโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการจัดอบรมให้ความรู้และสร้างทักษะในเรื่องการออกแบบ การเย็บและการแปรรูปผ้าแก่สมาชิกในพื้นที่ตำบลสวายจีก โดยมีวิทยากรให้ความรู้กับผู้ร่วมโครงการ  ในวันอบรมมีการตัดเย็บกระเป๋าและเสื้อผ้ามีการนำผ้าไหม ผ้าพื้นบ้านในตำบลสวายจีกที่ชาวบ้านภายในตำบลสวายจีกทอ มาแปรรูปในรูปแบบใหม่เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน  ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแปรรูปจากผ้าไหม ผ้าพื้นบ้านภายในตำบลสวายจีก ได้แก่ กระเป๋า เสื้อคลุม เป็นต้น

   

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู