หลักสูตร: MS04การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อบทความ : MS04ติดตามผลผลิตในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นาย วรัญญู กองรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

การปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน คณาจารย์และคณะปฏิบัติงาน ได้มีการดำเนินงานติดตามผลผลิตในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก  และดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายในการสำรวจเส้นทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของบ้านฝ้าย หมู่10 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทงานหัตถกรรม และเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดั่งเดิมที่สืบทอดต่อกันมา และถูกพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพเสริมรายได้ของชุมชน เมื่อว่างเว้นจากการทำนา จะปลูกหม่อนเลี้ยงไหม รายได้จากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เดือนหนึ่งจะเลี้ยงไหมได้เส้นไหมเฉลี่ยเดือนละประมาณ 1 กิโลกรัม ขายได้กิโลกรัมละ 2,500 บาท ปัจจุบันจะเลิกทอผ้าไหม จะผลิตเส้นไหมเพื่อจำหน่ายอย่างเดียว โดยบุคคลที่ยังปลูกหม่อนเลี้ยงไหมคือ

  • นางลำดวน อิสสารัม ที่อยู่ ม.10 บ้านฝ้าย ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ลักษณะเด่น   

การปลูกหม่อนของชาวบ้านจะปล่อยให้ต้นหม่อนเจริญเติบโตเองตามธรรมชาติ และจะไม่ใช้สารเคมีโดยเด็ดขาด เพราะสารเคมีจะตกค้างมีผลกระทบต่อการเลี้ยงหนอมไหม ลูกหลานในชุมชนบ้านฝ้ายจะปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และไม่มีการทอผ้าไหมแล้วเนื่องจากคนทอส่วนมากเป็นผู้สูงอายุจึงเลิกทอผ้า และขายเส้นไหมเป็นหลัก

 

อื่นๆ

เมนู