MSO4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันนางสาวลดาวรรณ จันทร์รุ่ง ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานบ้านถาวร หมู่ 8 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ได้ข้อมูลมาดังนี้

บ้านถาวร หมู่ 8 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมดมี 223 หลังคาเรือน มีประชากร แบ่งเป็น ชาย 495 คน หญิง 475 คน รวมประชากรทั้งหมด 970 คน มีเนื้อที่ทั้งหมด 4,000 ไร่

1.ปัญหาด้านน้ำประปาหมู่บ้าน เนื่องจากบ้านถาวร หมู่ 8 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เคยได้มีการตั้งน้ำประปามามาแล้วเมื่อ 20 ปีที่แล้ว และใช้งานมาได้เพียง 1 ปี ด้วยอายุการใช้งานจึงได้ชำรุดและขาดการซ่อมบำรุงทำให้ไม่สามารถกลับมาใช้ได้ ชาวบ้านเกิดความเดือนร้อนและได้แก้ไขปัญหาโดยการขุดเจาะน้ำบาดาลใช้ภายในครัวเรือน ดังนั้นจึงควรได้รับการแก้ปัญหาโดยการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาแก้ไขดูแลอย่างสม่ำเสมอ จนสามารถกลับมาใช้น้ำประปาได้ดังเดิม

2.ปัญหาปัญหายาเสพติดในชุมชน ที่ไม่สามารถควบคุมและปราบปรามให้ลดน้อยลงได้ ดังนั้น เห็นควรว่าจัดกิจกรรมต้านยาเสพติดและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจสายตรวจเข้ามาสอดส่องดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อลดพฤติกรรมที่ผิดต่อกฎหมาย

อื่นๆ

เมนู