MSO4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวปัณฑารีย์ ยอดกระโทก (บัณฑิตจบใหม่) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำบลสวายจีก ตามหลักสูตร MSO4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฏิบัติงานในเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 เป็นการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลหมู่บ้านเพิ่มเติม สำรวจมาตรการป้องกันโควิด 19 สถานการณ์โควิด 19 ภายในชุมชนบ้านหนองขามหมู่ 7 ในปัจจุบัน รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แล้ว ดังนี้

ฐานข้อมูลบ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมดมี 220 หลังคาเรือน มีประชากรทั้งหมด 745 คน แบ่งเป็นประชากรชาย  376  คน แบ่งเป็นประชากรหญิง 378 คน โดยบ้านหนองขามตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 13 กิโลเมตร บริบททั่วไปของบ้านหนองขาม ประกอบไปด้วยพื้นที่ทำการเกษตร ที่อยู่อาศัย และบางส่วนของพื้นที่มีร้านขายของชำและร้านสะดวกซื้อ ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว ปลูกผัก เป็นต้น รองลงมาประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงโค เลี้ยงกระบือ และสุกร เป็นต้น และรองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย เป็นต้น

จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของบ้านหนองขาม หมู่ 7

– มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 185 /192 หลังคาเรือน

จำนวนประชากรทั้งหมดของบ้านหนองขาม หมู่ 7

– มีประชากรทั้งหมด 754  คน

– แบ่งเป็นประชากรชาย  376       คน

– แบ่งเป็นประชากรหญิง    378     คน

สมาชิกในชุมชนที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 6 ปี

– สมาชิกในชุมชนที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 6 ปี จำนวน  58  คน

ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด

จากการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลนางสำลี กระเชียงรัมย์ (ประธาน อสม. บ้านหนองขาม หมู่ 7)  ได้ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันยังไม่มีผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด มีเพียงบางครัวเรือนที่กลับมาพักผ่อนที่บ้านในช่วงเทศกาล หรือวันสำคัญทางศาสนา แต่จะมีการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการป้องกันโควิด 19 และในทุกๆวันจะมี อสม. ประจำหมู่บ้าน ทำหน้าที่ไปตรวจดูอาการทุกวัน จนกว่าจะครบระยะเวลาที่กักตัว

ร้านอาหารในท้องถิ่น

จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล พบว่า ในชุมชนบ้านถาวร หมู่ 7 มีร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อทั้งประมาณ 13 ร้าน โดยส่วนใหญ่จะเป็นร้านขายของชำและร้านสะดวกซื้อ

อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น

จากการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลนายเงี่ยม สุรินท์สมบูรณ์ (ชาวบ้านบ้านหนองขามหมู่ 7)  ได้ให้ข้อมูลว่า อาหารที่ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่นิยมรับประทานกัน เป็นอาหารที่หาได้ทั่วไป และหาได้ตามฤดูกาล อย่างเช่น เมนูปลาที่มีหลากหลายในฤดูฝน น้ำพริกปลาทูผักลวก ฯลฯ

เกษตรกรในท้องถิ่น

จากการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลนายสำเริง เพ็ชรเลิศ (ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองขาม หมู่ 7) ได้ให้ข้อมูลว่า ชาวบ้านในพื้นที่เป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าว โดยแต่ละหลังคาเรือนจะปลูกข้าวไว้บริโภคบางส่วนและไว้จำหน่ายเพื่อเป็นทุนในการปลูกข้าวในปีต่อไป

พืชในท้องถิ่น

จากการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลนายสำเริง เพ็ชรเลิศ (ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองขาม หมู่ 7) ได้ให้ข้อมูลว่า ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว ปลูกผัก และมีชาวบ้านบางส่วนที่ปลูกมันสำปะหลัง เป็นต้น

สัตว์เลี้ยงในท้องถิ่น

จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบ้านหนองขาม หมู่ 7 พบว่า สัตว์เลี้ยงที่ชาวบ้านเลี้ยงส่วนใหญ่คือเลี้ยงโค เลี้ยงกระบือ และสุกร และบางบ้านจะมีการเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ไข่เพื่อไว้บริโภคและแบ่งจำหน่าย เป็นต้น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

จากการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลนายสำเริง เพ็ชรเลิศ (ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองขาม หมู่ 7) ได้ให้ข้อมูลว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ คือ

ภูมิปัญญาการจักสาน โดยจะเป็นการจักสาน เช่น สานสุ่มไก่ สานตระกร้า ฯลฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมยามว่างของบางครัวเรือนในชุมชนบ้านหนองขาม หมู่ 7 เพื่อไว้ใช้และแบ่งจำหน่ายบ้างบางส่วน

ภูมิปัญญาการทอผ้า ชาวบ้านบางหลังคาเรือนมีการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม โดยส่วนใหญ่จะทอไว้ใช้เอง และแบ่งจำหน่ายเป็นบางส่วนหากมีคนมาขอซื้อ ซึ่งส่วนใหญ่ขอซื้อเพื่อไปประกอบพิธีต่างๆ อย่างเช่น ประกอบพิธีมงคลสมรส พิธีบวชนาค พิธีขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น

มาตรการป้องกันโควิด 19 สถานการณ์โควิด 19 ภายในชุมชนบ้านหนองขามหมู่ 7 ในปัจจุบัน รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แล้ว ดังนี้

จากการสอบถามข้อมูลนางสำลี กระเชียงรัมย์ (ประธาน อสม. บ้านหนองขาม หมู่ 7)  ให้ข้อมูลว่า ในชุมชนบ้านหนองขามหมู่ 7 ยังไม่มีผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 เนื่องจากสมาชิกในชุมชน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด และในชุมชนบ้านหนองขามหมู่ 7 มีมาตรการป้องกันโควิด 19 คือ การรณรงค์หลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่เสี่ยงหากไม่มีความจำเป็น การสวมหน้ากาากอนามัยทุกครั้งหากต้องออกไปทำธุระนอกครัวเรือน และหมั่นล้างมือบ่อยๆ โดยหากมีชาวบ้านที่มาจากต่างจังหวัด จะมีการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการป้องกันโควิด 19 และในทุกๆ วันจะมี อสม. ประจำหมู่บ้าน ทำหน้าที่ไปตรวจดูอาการทุกวัน จนกว่าจะครบระยะเวลาที่กักตัว

การสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แล้ว 

จากการสอบถามข้อมูล นายสมบัติ อาญาเมือง (ชาวบ้านบ้านหนองขาม หมู่ 7 ) อายุ 54 ปี เป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แล้ว ให้ข้อมูลว่า หลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แล้วมีอาการปกติ ไม่มีอาการข้างเคียงใดๆ

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่วัดหนองปรือหมู่ 3 ตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สายใจ ทันการ และ อาจารย์ คฑาวุธ จันทร์บัวลา และสมาชิกบุคลากรในการทำงานตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมดังนี้
1. ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ในบริเวณวัดหนองปรือ หมู่ 3 จำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2. ร่วมกันบรรจุสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อใช้แจกจ่าย
ให้กับประธาน อสม. ทุกหมู่บ้านในตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
และร่วมกันฟังอภิปรายการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิด 19 ร่วมกัน โดย นางสาวณัฎฐาณิชา หมื่นหาวงษ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงการแจกสเปรย์แอลกอฮอลและหน้ากากอนามัยให้กับประธาน อสม. ซึ่งเป็นตัวแทนชุมชนในการมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

อื่นๆ

เมนู