MSO4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันนางสาวลดาวรรณ จันทร์รุ่ง ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานบ้านถาวร หมู่ 8 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการปฏิบัติงานในเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 มีการปฏิบัติงาน ดังนี้

โดยในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2564 คณาจารย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันดังต่อไปนี้

  1. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณวัดหนองปรือ หมู่ 3 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
  2. ร่วมกันบรรจุแอลกอฮอล์ลงในขวดสเปรย์เพื่อแจกจ่ายให้กับตัวแทนหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน

โดยหลังจากร่วมทำกิจกรรมเบื้องต้นในช่วงเช้าไปแล้ว ช่วงบ่ายเป็นการฟังการอบรมเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดย เจ้าพนักงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และได้มอบสเปรย์และหน้ากากอนามัยให้กับประธาน อสม. ของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านในตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

อื่นๆ

เมนู