MSO4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันนางสาวลดาวรรณ จันทร์รุ่ง ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานบ้านถาวร หมู่ 8 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการปฏิบัติงานในเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 มีการปฏิบัติงานดังนี้

โดยในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2564 คณาจารย์ วิทยากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ปฏิบัติร่วมกันพร้อมทั้งเข้ารับการอบรมจากอาจารย์หัตถพันธ์ นิ้วเพชร ซึ่งได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอบรมการแปรรูปผ้าพื้นบ้าน ให้ความรู้เรื่องการออกแบบ ตัดเย็บ ผ้าไหมพื้นบ้านให้แก่ชาวบ้านในชุมชนและคณะผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการผลักดันให้เกิดอาชีพและรายได้จากผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนที่มีอยู่ให้เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้น

องค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ได้เรียนรู้การแปรรูปผ้าไหมพื้นบ้านรวมถึงขั้นตอนในการแปรรูป ซึ่งผลจากการอบรมในครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านสามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ที่มากขึ้นให้กับชุมชนอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู