โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

หลักสูตร : MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อบทความ : MS04 – กิจกรรมยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวณัฐญา  กระสุนรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

การปฎิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2564

คณาจารย์และคณะทำงานร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน goolgle meet ในการประชุมคณาจารย์มีการแนะนำสมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รุ่นที่ 3 มีสมาชิกใหม่จำนวน 5 คน ได้แก่ นักศึกษา 1 คน ประชาชน 1 คน และบัณฑิตจบใหม่ 3 คน พร้อมทั้งได้ชี้แจงเรื่องการลงเวลาปฏิบัติงานในระบบออนไลน์ วางแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรายงานปัญหาอุปสรรคในการทำงานและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

กิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ชุมชนนวัตวิถี การปรับภูมิทัศน์เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลสวายจีก

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2564 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ  ทันการ ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมทั้งคณะทำงาน ได้มีการลงพื้นที่พัฒนาปรับปรุงห้องประชุมบ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของชุมชน โดยมีการทำความสะอาด เก็บกวาดเศษวัสดุที่ไม่ได้ใช้งานทิ้ง พร้อมทั้งทาสีใหม่ ให้ดูสะอาดตา เป็นการปรับภูมิทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมชมผ้าไหมพื้นบ้านประจำตำบลสวายจีก

กิจกรรมนำเสนอเสื้อของสมาชิกในโครงการ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2564 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ  ทันการ ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมทั้งคณะทำงาน ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมการนำเสนอเสื้อของสมาชิกในโครงการ ซึ่งเป็นเสื้อที่สมากชิกในโครงการทำการออกแบบและตัดเย็บเอง

และในการทำงานประจำเดือนตุลาคม ดิฉันได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจรายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษา นักศึกษาระดับอุมศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ที่อาศัยอยู่ในบ้านถาวร หมู่ที่ 8 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ในบ้านถาวร หมู่ที่ 8 มีจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 68 คน นักศึกษาระดับอุมศึกษา จำนวน 11 คน และบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 8 คน พร้อมทั้งสำรวจชาวบ้านที่มีการทอผ้าไหมพื้นบ้าน ผ้าพื้นบ้านของบ้านถาวร หมู่ที่ 8 หลัก ๆ จะมีทั้งผ้าด้าย ผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าขาวม้า ซึ่งในปัจจุบันชาวบ้านถาวร หมู่ที่ 8 มีผู้ที่ทอผ้าไหมพื้นบ้าน ได้แก่

1.นางพวน เพประโคน อยู่บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 8 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เบอร์ติดต่อ 064-2068343

2.นางฉลอง กระสุนรัมย์ อยู่บ้านเลขที่ 101 หมู่ที่ 8 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เบอร์ติดต่อ 063-7682988

3.นางจันทร์ดุม เรืองรัมย์ อยู่บ้านเลขที่ 76 หมู่ที่ 8 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เบอร์ติดต่อ 098-9941135

4.นางสุมิตรา กระสุนรัมย์ อยู่บ้านเลขที่ 134 หมู่ที่ 8 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เบอร์ติดต่อ 085-6580976

5.นางลำดวน สอนรัมย์ อยู่บ้านเลขที่ 95 หมู่ที่ 8 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เบอร์ติดต่อ 092-7609781

6.นางทอง อาจทวีกุล อยู่บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 8 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เบอร์ติดต่อ 083-7485096

7.นางสำรวญ อาญาเมือง อยู่บ้านเลขที่ 177  หมู่ที่ 8 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เบอร์ติดต่อ 080-2401921

วิดีโอการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2564

อื่นๆ

เมนู