โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

หลักสูตร : MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อบทความ :การจัดอบรม เรื่อง การตัดเสื้อสตรี เพื่อให้ชุมชนมีอาชีพและมีรายได้ ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

MSO4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวปัณฑารีย์ ยอดกระโทก (บัณฑิตจบใหม่) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำบลสวายจีก ตามหลักสูตร MSO4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การจัดอบรม เรื่อง การตัดเสื้อสตรี เพื่อให้ชุมชนมีอาชีพและมีรายได้ ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 โดยในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมาเป็นการลงพื้นที่ ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านใหม่ หมู่ 4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมการปฏิบัติงานหลักของโครงการ การปฏิบัติงานร่วมกันในครั้งนี้ซึ่เป็นการปฎิบัติงานร่วมกันระหว่างคณะผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ MSO4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงได้รับเกียรติจาก อาจารย์หัตถพันธ์ นิ้วเพชร มาเป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ในการออกแบบ ตัดเย็บ รวมถึงการให้ความรู้ในการแปรรูปผ้าไหมพื้นบ้านให้กับชาวบ้านในชุมชนรวมถึงคณะผู้ปฏิบัติงานในโครงการ เช่น แปรรูปผ้าพื้นบ้านเป็นกระเป๋า เสื้อคลุม เสื้อสุภาพสตรี เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและเพิ่มมูลค่ารวมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ อีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู