ชื่อเจ้าของบทความนาย วรัญญู กองรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฏาคม กระผมได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้ดูแลโครงการให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จากการลงสำรวจผ้าไหมภายในชุมชนตำบลสวายจีก   พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่มีการปลูกหม่อน

เลี้ยงไหม และการทอผ้าไหม เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทงานหัตกรรมและเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดั่งเดิมที่สืบทอดกันมาและถูกพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพเสริมรายได้ของชุมชนเมื่อว่างเว้นจากการทำนาแต่ปัจจุบันการการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าน้อยลง ผ้าที่ทอโดยทั่วไปคือ ผ้าขาวม้า โสร่ง ผ้าถุง ผ้าสไบ ผ้าคลุมไหล่ ลวดลายมีลักษณะเด่นตามอัตลักษณ์ของชุมชน

 

การดำเนินโครงการโดยมีการนำผ้าไหม ผ้าพื้นบ้านในตำบลผลิตภัณฑ์ มาเพิ่มมูลค่าสิ้นค้า โดยการแปรรูปเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และยังเป็นการอนุรักษ์ผ้าพื้นบ้านอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปได้แก่ เสื้อสำเร็จรูป กระเป๋าต่างๆซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ ม.4 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู