ชื่อบทความ : MS04ติดตามผลผลิตในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความนายวรัญญู กองรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

การปฎิบัติงานในเดือนพฤษจิกายน

ชุมชนสวายจีก มีอัตลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวที่มีความหลากหลาย ทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสะท้อนให้เห็นผ่านทั้งด้านความเป็นอยู่ภาษาประเพณีวัฒนธรรม นอกจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักและมีอาชีพเสริมหลังจากการทำการเกษตรคือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และทอผ้าไหมพื้นเมือง จากการศึกษาข้อมูลบริบทในพื้นที่ชุมชนสวายจีกพบว่ามีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมในชุมชนอย่างกว้างขวาง  โครงการหลักสูตร MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก มีศูนย์รวมการปฏิบัติงานหลักของโครงการคือ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำผลงานมานำเสนอให้คนในชุมชน และเปิดรับออเดอร์หากมีผู้สนใจ ซึ่งการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นบ้านเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นบ้านถือเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนชุมชนสวายจีก โดยทางกลุ่มมีการออกแบบและตัดเย็บแบบร่วมสมัยพิถีพิถันในการเลือกลวดลาย สีสัน และการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ผสมผสานกับฝีมืออันประณีตในการตัดเย็บ ทำให้ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นบ้านที่ทำเป็นเครื่องแต่งกายของกลุ่มชุมชนตำบลสวายจีก เป็นที่ยอมรับและรู้จักของคนทั่วไป ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน ใช้เวลาว่างหลังจากอาชีพหลัก พึ่งพาตนเองได้ และใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนั้นทำให้เกิดความรักความสามัคคีกันในชุมชน พัฒนารูปแบบ ร่วมกันคิดร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าและความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีความยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้

การลงพื้นที่เก็บข้อมูล cbd บริบทชุมชนในด้านต่างๆ อาทิเช่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น เเหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ

กิจกรรมการทอดกฐินวัดโพธิ์ทอง(สวายจีก)เเละวัดเทพนรสิงห์(บ้านโคกตาสิงห์)ทางคณะทีมงานได้นำน้ำดื่มไปร่วมกิจกรรมโรงทานร่วมกับผู้ใหญ่เเม้น อาญาเมือง หมู่4  การทอดกฐิน คือ การนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ำห้ารูป แล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย จากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น ถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ที่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งหากเกิดเป็นคนในชาตินี้ หากอยากให้มีวาสนาดี เงินทองคล่องมือ ไม่มีวันตกต่ำขอให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐิน ผ้าป่าติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปีติดกัน การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นถึงประธานหรือกรรมการที่สมัยนี้มีการกำหนดกันว่าต้องบริจาคเงินเท่านั้นเท่านี้ แต่การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นหมายถึง เป็นกฐินสามัคคีที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพได้ จะร่วมเป็นเจ้าภาพใส่ซองหนึ่งบาทหรือพันบาท ก็ถือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพได้บุญทั้งสิ้น

การประชุมออนไลน์ประจำเดือนพฤษจิกายนโดยมีการชี้เเจงเเละนัดหมายรายละเอียดแผนงานการทำงาน การเก็บข้อมูลcbd การศึกษาเอกลักษ์ของผ้าชุมชนสวายจีกเเละการร่วมทำบุญกฐิน

 

อื่นๆ

เมนู