1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. MS04กิจกรรมการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน ในโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

MS04กิจกรรมการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน ในโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

BURIRAM RAJABHAT UNIVERSITY  TO TAMBON : BRU2T

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

หลักสูตร: MS04การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อบทความ : MS04กิจกรรมการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน ในโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวพรสุดา แก้วชนะ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

″สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวพรสุดา แก้วชนะ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร MS04ตำบลสวายจีก ผู้เข้าร่วม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงอุดมศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม″

การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน

เมื่อวันที่8 เดือนพฤศจิกายน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการ หัวหน้าโครงการ ร่วมชี้แจงวางแผนการดำเนินงานภายในเดือนพฤศจิกายน  เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับสำรวจข้อมูลเพื่อที่จะนำมาบันทึกเป็นข้อมูล CBD เรคคอร์ด ประจำตำบล และได้ชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรมการทำโรงทานในงานกฐินของวัดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลสวายจีก อีกทั้งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรายงานอุปสรรคปัญหา ในการทำงานและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตาม เป้าหมาย และแนวทาง ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ติดตามการแปรรูปผ้าพื้นบ้านและการนำเสนอเสื้อที่ตัดเย็บจากผ้าพื้นบ้าน

ในโครงการหลักสูตร MS04การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก มีศูนย์รวมการปฏิบัติงานหลักของโครงการคือ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการติดตามงานครั้งนี้ เป็นการติดตามการแปรรูปเสื้อภายใต้ แนวคิด เสื้อตามความพึงพอใจของสมาชิกผู้ตัดเสื้อ และได้นำผลงานมานำเสนอให้สมาชิกคนอื่นๆได้ชม และเปิดรับออเดอร์ หากมีผู้สนใจ ซึ่งการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นบ้านเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นบ้านถือเป็นการสร้างอาชีพของชุมชนตำบลสวายจีก โดยทางกลุ่มจะมีการอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าไหมทุกๆเดือน และได้มีการออกแบบเสื้อของรายบุคคลตามความชอบของสมาธิกผู้ตัดเย็บ ซึ่งทางกลุ่มมีความใส่ใจในการตัดเย็บและการเลือกสี ลวดลาย และมีการพัฒนาแบบของตัวเองอยู่เรื่อยๆ จึงทำให้ผู้ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นบ้านเป็นที่นิยมของตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จึงทำให้เกิดรายได้ให้แก่คนในชุนชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนารูปแบบและมีแนวคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

รูปภาพการปฎิบัติงานการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและการอบมการตัดเย็บให้แก่สมาธิกตำบลสวายจีก

 

การจัดเก็บข้อมูล CBD เรคคอร์ด ประจำตำบลสวายจีก ในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตําบล (U2T)

โดยการจัดเก็บข้อมูล CBD เรคคอร์ด ประจำตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จะแบ่งจัดเก็บตามพื้นที่รับผิดชอบ หมู่ที่1 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

*รูปภาพการปฎิบัตรงานบางส่วน

 

กิจกรรมการเข้าร่วมทำโรงทานงานกฐินของวัดต่างๆในตำบลสวายจีก

กฐิน เป็นกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมา เป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อสังคม เช่น การแต่งกาย ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปกรรม กฎหมาย คุณธรรม ความเชื่อ ฯลฯ อันเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมของสังคมเชื้อชาติต่าง ๆ กลายเป็นประเพณีประจำชาติและถ่ายทอดกันมาโดยลำดับ หากประเพณีนั้นดีอยู่แล้วก็รักษาไว้เป็นวัฒนธรรมประจำชาติ หากไม่ดีก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเทศะ

ประเพณีการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนไทยมีมาช้านาน โดยมีทั้งพิธีหลวงและพิธีราษฎร์ โดยการถวายผ้าพระกฐินของพระมหากษัตริย์จัดเป็นพระราชพิธีที่สำคัญประจำปี ในปัจจุบันถวายผ้ากฐินในแง่การสนับสนุนผ้าไตรจีวรเพื่อใช้ในสังฆกรรมสำคัญของคณะสงฆ์ได้ถูกลดความสำคัญลงไป แต่กลับให้ความสำคัญกับบริวารของกฐินทานแทน เช่น เงิน หรือวัตถุสิ่งของ เพื่อนำสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาถาวรวัตถุและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งจัดเป็นสังฆทานอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน

 กฐินกาล คือ ระยะเวลาทอดกฐิน หรือ เทศกาลทอดกฐิน ซึ่งเป็นทานที่ถวายได้ภายในเวลาที่มีพระพุทธานุญาตกำหนด จึงมีอานิสงส์เป็นพิเศษในการทอดกฐิน ทำให้ประเพณีการทอดกฐินเป็นบุญประเพณีนิยมที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป

รูปภาพ: กิจกรรมการเข้าร่วมทำโรงทานงานกฐินของวัดต่างๆในตำบลสวายจีก

องค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงาน

ได้รับความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นบ้านของตำบลสวายจีก ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นบ้าน ได้เห็นวิถีชีวิต วัฒธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมในงานทอดกฐินที่ถือเป็นการร่วมทำบุญของคนในชุมชน ที่มีความสามัคคีที่ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงาน และได้รู้จักคนในตำบลสวายจีกมากขึ้นสามารถทำงานได้คล่องตัวมากขึ้น

วีดีโอการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน

อื่นๆ

เมนู