โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

หลักสูตร: MS04การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อบทความ MS04การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวพรสุดา แก้วชนะ  ประเภทบัณฑิตจบใหม่

การปฏิบัติงานส่วนบุคคลที่ได้รับมอบหมาย

ภูมิปัญญาเรื่องผ้าพื้นบ้าน ของหมู่1 บ้านสวายจีก และ หมู่15 บ้านโคกเปราะ

  • หมู่1 บ้านสวายจีก ตำบลสวาจีก อำเภอเมือง บุรีรัมย์

ชื่อ นางสำเนียง การัมย์ และ นางบัวลัน วิเชียรรัมย์(สมาธิก อสม.)

เบอร์โทรศัพท์  082-105-2028 นางสำเนียง การัมย์ 091-164-7435 นางบัวลัน วิเชยรรัมย์

ผลผลิตที่มี   ทอผ้าไหมและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ มีอาชีพรับจ้างทั่วไปและเกษตรกร

ชาติพันธ์ในหมู่บ้าน   โดยจะมีการสื่อสารเป็นภาษาสวายจีกและเขรมเป็นส่วนใหญ่ แต่ภาษาที่ใช่ในการสื่อสารบ่อยจะเป็นภาษเขรม

เยาวชนที่สามารถเป็นมัคคุเทศนำชุมชนได้    โดยจะ นางสาวปณิดา กอยรัมย์ ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

เบอร์ติดต่อ 062-1547859

ข้อมูลศักยหมู่1 บ้านสวายจีก ตำบลสวายจีก

หมู่บ้านสวายจีก หมู่ 1 อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสวายจีกอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง 13 กิโลเมตร มีประชากร 735 คน มีนายช้อย อาญาเมือง เป็นผู้ใหญ่บ้าน จะมีอาชีพเกตรษกร ปลูกผัก ทำนา ปลูกข้าว การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ และรับจ้างทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ และผลิตภัณฑ์กลุ่มโอท็อป 1 ครัวเรือน คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ และบางบ้านมีผลิตภัณฑ์ผ้าไหม แต่ไม่ได้ทอเองเป็นบางส่วน ในหมู่บางพื้นที่จะมีแหล่งค้าขายเล็กๆในหมู่บ้าน

  • หมู่15 บ้านโคกเปราะ ตำบลสวาจีก อำเภอเมือง บุรีรัมย์

ชื่อ นายเยียร์ กระสังรัมย์ (ผู้ใหม่บ้าน)

เบอร์โทรศัพท์   087-4408368,0990340205

ผลผลิตที่มี  การจักสาน ทอผ้าไหม มีอาชีพรับจ้างทั่วไปและเกษตรกร

ชาติพันธ์ในหมู่บ้าน   โดยจะมีการสื่อสารเป็นภาษาสวายจีกและเขรมเป็นส่วนใหญ่ แต่ภาษาที่ใช่ในการสื่อสารบ่อยจะเป็นภาษเขรม

แต่มีเด็กที่มีอายุต่ำกว่า7ปี มักใชัภาษากลาง

เยาวชนที่สามารถเป็นมัคคุเทศนำชุมชนได้    โดยจะ นางสาวศรีประภา โขรัมย์ โดยศึกษาอยู่ ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ

เบอร์ติดต่อ   064-3691263

 

ข้อมูลศักยหมู่15 บ้านโคกเปราะ ตำบลสวายจีก

บ้านโคกเปราะหมู่ 15 อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ประมาณ 12 กิโลเมตร มีนายเยียร กระสังรัมย์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีประชากร 554 คน จะมีอาชีพหลากหลายอาชีพทั้งการเกษตร  การทำนาปลูกข้าว ปลูกผักเลี้ยงปลา จักสาน ทอผ้า และ ทำงานรับจ้างทั่วไป สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของบ้านโคกเปราะ หมู่ 15 ตำบลสวายจีก ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่มีแต่ทุ่งนา ทุ่งหญ้ารอบๆหมู่บ้าน

ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับผ้าไหมของหมู่11 บ้านสวายจีก และ หมู่15 บ้านโคกเปราะ ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

  • เก็บความละเอียด รอบคอบของหมู่บ้าน

จากการลงพื้นที่สำรวจผ้าไหมภายในชุมชนตำบลสวายจีก พบว่าการ การทอผ้าไหม เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทงานหัตถกรรม และเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดั่งเดิมที่สืบทอดต่อกันมา แต่ปัจจุบันมีการทอที่น้อยลง ผ้าที่เห็นโดยทั่วไปเช่น ผ้าขาวม้า ผ้าขาวม้ายกขิด ผ้าสไบนาง โสร่ง ลวดลายที่เป็นลักษณะเด่น

ดำเนินโครงการโดยมีการนำผ้าไหม ผ้าพื้นบ้านในตำบลสวายจีก มาพัฒนาแปรรูปให้กับผ้าในรูปแบบใหม่เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และยังเป็นการอนุรักษ์ผ้าพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแปรรูปจากผ้าไหม ผ้าพื้นบ้าน ได้แก่ กระเป๋าต่างๆ เช่น กระเป๋าเป้ กระเป๋าสะพายข้าง กระเป๋าเอกสาร กระเป๋าแฟชั่น และยังมีการเย็บเสื้อผ้า เช่น เสื้อคลุม เสื้อยูกาตะ เป็นต้น โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้และสร้างทักษะแก่สมาชิกในพื้นที่จากวิทยากรในการตัดเย็บกระเป๋าและเสื้อผ้า

การปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม คณาจารย์และคณะปฏิบัติงาน ได้มีการประชุมการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการ หัวหน้าโครงการ เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงานและระเบียบการทำงานต่างๆ อีกทั้งมีการทบทวนข้อมูลบริบทชุมชนของคณะปฏิบัติงานแต่ละคน

 

อื่นๆ

เมนู