นางสาวกัญญา สรรเพชุดา ประเภทบัณฑิตจบใหม่

***************************************************************************

ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน หมู่ 2 บ้านโคกกลาง ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2564 ตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่ 2 บ้านโคกกลาง ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน ข้าพเจ้าได้ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา

ก่อนที่จะดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสำรวจชุมชน ข้าพเจ้าได้ขออนุญาตผู้นำชุมชนบ้านโคกกลาง คือผู้ใหญ่คารมณ์ แสนทวีสุข จากการสอบถามผู้นำชุมชนและลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสำรวจชุมชนพบว่า บ้านโคกกลาง เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง มีทั้งหมด 116 ครัวเรือน พื้นที่ในหมู่บ้าน เนื้อที่ทั้งสิ้น 1756 ไร่ เนื้อที่ทำกิน 756 ไร่ เนื้อที่อยู่อาศัย 1000 ไร่ เนื้อที่สาธารณะประโยชน์ 2.3 ไร่ ห่างจากอำเภอ 6 กิโลเมตร ห่างจากกจังหวัด 84 กิโลเมตร อาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่คือเกษตรกร พืชเศรฐกิจของชุมชนคือ ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกอ้อย เเละ ปลูกข้าวเพื่อจัดจำหน่าย โดยเป็นพ่อค้าคนกลางเอง ส่วนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนมีการพัฒนา น้ำมัลเบอรรี่  เเละ ลูกหยีกวน ฯลฯ คนในชุมชนส่วนใหญ่จึงทำไร่มันสำปะหลังในการเลี้ยงชีพ และพืชผักสวนครัวอื่น ๆ ที่ดินทำกินของคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ ความต้องการของคนในชุมชนคือต้องการแหล่งน้ำบาดาลไว้อุปโภคบริโภค

จากการสำรวจพบว่า  ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากมัลเบอรี่ ซึ่งคนในชุมชนได้นำมาแปรรูปเป็นอาทิเช่นไวน์มัลเบอรี่ มัลเบอรี่กวน เป็นต้น โดยข้าพเจ้าได้เล็งเห็นว่า ผลิตภัณฑ์จากมัลเบอรี่สามารถเป็นสินค้า OTOP ที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้คนในชุมชนได้เป็นอย่างมาก เพียงแต่ชุมชนยังขาดความรู้เรื่องการตลาดและการพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายและเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป หากทางมหาวิทยาลัยและคณะทำงานโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้เข้ามาส่งเสริมและช่วยเหลือคนในชุมชน ข้าพเจ้าเชื่่อมั่นว่า ผลิตภัณฑ์จากมัลเบอรี่ ของตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จะต้องเป็นที่รู้จักและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้อย่างแน่นอน

อื่นๆ

เมนู