ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือนตุลาคม ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นางสาวภิชญาพร สายบุตร บัณฑิตจบใหม่

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่ดีขึ้นจึงไม่สามารถรวมตัวกันได้ อาจารย์และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานจึงได้มีการประชุมออนไลน์วางแผนงานประจำเดือนตุลาคมให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้มีลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม U2T-SROI  มีการสอบถามกลุ่มเป้าหมายและคีย์ข้อมูลลงในระบบของทางราชภัฎบุรีรัมย์

 

 

 

 

กิจกรรมการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม SROI มีวัตถุประสงค์เป็นการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลและผู้ปฏิบัติงานได้แบ่งหน้าที่กันเก็บข้อมูลแบบสอบถามการดำเนินโครงการทั้งหมด 11 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 11 แบบสอบถาม โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามดังนี้

1. ตำบลเป้าหมาย เช่น ประธานวิสาหกิจชุมชน, ผู้นำชุมชน, เกษตรกร ตำบลละ 3 ราย

2. ลูกจ้างโครงการ เช่น บัณฑิต, นักศึกษา, ประชาชน ตัวแทนกลุ่มละ 3 ราย

3. ครอบครัวลูกจ้าง 1 ครอบครัวต่อตำบล

4. ชุมชนภายใน เช่น ชุมชน, วัด, แหล่งการเกษตรในพื้นที่ชุมชน 1 รายต่อตำบล

5. ชุมชนภายนอก เช่น ชุมชน, แหล่งการเกษตร, ร้านค้านอกพื้นที่ชุมชน 1 รายต่อตำบล

6. อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ ผู้เป็นหัวหน้าโครงการในแต่ละตำบล 1 คนต่อ 1 แบบสอบถาม

7. เจ้าหน้าที่โครงการ (USI) 1 คนต่อ USI

8. ผู้แทนตำบล เช่น เจ้าหน้าที่ อบต. ประจำตำบล 1 คนต่อตำบล

9. หน่วยงานรัฐ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ เช่น พัฒนาชุมชน, รพ.สต. 1 คนต่อหน่วยงาน

10. อปท. ตัวแทน อปท.ที่มีส่วนร่วมดำเนินงานกับโครงการ เช่น กำนัน 1 คนต่อตำบล

11. เอกชนในพื้นที่ บริษัท ห้างร้าน หรือกิจการในพื้นที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 1 รายต่อตำบล

          

 

อื่นๆ

เมนู