ข้าพเจ้านางสาวอรวรรณ หาญปัญญา นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประสำนักงานพัฒนาชุมชนโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่
การทำงานประจำเดือนพฤษภาคม ทางนักพัฒนารัฐบาลดิจดัลได้รับหมอบหมายจากจากพัฒนาการอำเภอโนนดินแดงในการคีย์ข้อมูลรับสมัคสภาชิกกองทุนบทบาทสตรีจำนวน 200 ราย และดำเนินการรวบรวมแผนพัฒนาชุมชนทั้ง 3 ตำบล 37 หมู่บ้าน เพื่อส่งทางอำเภอต่อไป
ในการสนับสนุนงานด้านอื่นทางนักพัฒนารัฐบาลดิจทัลได้เข้าร่วม การส่งมอบพันธุ์พืช ที่ทางนพต.เพาะพันธุ์เมล็ดพันธุ์พืช ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา ร่วมกันส่งมอบพันธุ์พืชต้นมะฮอกกานี จำนวน 100 ต้น ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการร่วมเพาะเมล็ดพันธ์ุพืชจากนักพัฒนาพื้นที่ คือการนำเมล็ดพันธุ์พืชที่ผ่านการคัดมาปลูกไว้ในพื้นที่จำกัดที่เตรียมไว้โดยใช้กะบะเพาะ หรือภาชนะต่าง ๆ จนกระทั้งเมล็ดงอก เป็นต้นกล้าและเจริญเติบโตแข็งแรงดีแล้วจึงย้ายต้นกล้าไปปลูกต่อไป ณ ศูนย์ประสานงานโครงการ โคก หนอง นา ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู