ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดเน้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในครัวเรือน และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมประชาชนให้ร่วมด้วยช่วยกันลดปริมาณน้ำหลากในช่วงฤดูฝน โดยการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดในบริเวณบ้านหรือพื้นที่ของตนเอง ซึ่งธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดนี้สามารถช่วยชุมชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำหลากในช่วงฤดูฝนให้ง่ายขึ้นอีกทั้งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ

การทำธนาคารน้ำได้ดินระบบปิดนี้ทางทีมงานได้มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการประชุมวางแผนร่วมกับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการที่ดูแลร่วมกับทีมงานตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการทำงานในครั้งนี้ทางทีมงานได้มีการลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านในตำบลบ้านปรือโดยการลงพื้นที่จริงและได้คัดเลือกหมู่บ้านที่จะทำการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดซึ่งหมู่บ้านที่ทำการคัดเลือกจากทีมงานนั้นเป็นหมู่บ้านที่มีความเดือดร้อนจากเรื่องน้ำท่วมขังมาโดยตลอดและส่งผลให้ระบบนิเวศโดยรอบของบ้านไม่น่าอยู่ทางทีมงานจึงได้มีการเข้าไปช่วยเหลือโดยนำโครงการที่ได้รับมอบหมายลงมาช่วยเหลือชุมชนซึ่งบ้านการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดในการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดนี้ช่วยได้หลายอย่างคือช่วยลดปัญหาช่วงฤดูฝนไม่ให้น้ำขังตามบ้านทำใหเกิดน้ำเน่าเสียและจะส่งผลดีในช่วงฤแล้งคือบริเวณที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดนั้นจะมีความชุมชื่นอยู่ได้นานและสามารถปลูกต้นไม้ปลูกผักส่วนครัวเอาไว้รับประทานในครอบครับได้สามารถประหยัดค่าใช่จ่ายให้แก่ครัวเรือนของท่านได้

ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดนี้จะเกิดประโยขน์ต่อชุมชนเป็นอย่างมากและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในภาพรวมอย่างแท้จริงน้ำเป็นทรัพยากรพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งการอุปโภคบริโภค การทำเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ การคมนาคมขนส่งทางน้ำ รวมทั้งยังมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และการรักษาระบบนิเวศ

อื่นๆ

เมนู