การแปรรูปผลผลิตที่มีในชุมชนตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์

โดย นางสาวคัทลียา เสนาฤทธิ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ MS06

ชาวบ้านหมู่11 ตอนนี้ได้มีการสร้างอาชีพจากผลผลิตในชุมชน โดยมีการนำผลผลิตภายในชุมขนมาทำ
การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเเละยังเป็นการอุดหนุนผลผลิตของเกษตรกรอีกด้วย รวมทั้งการนำผลผลิต
มาแปรรูปมาสร้างรายได้ ถือได้ว่าเป็นการสร้างมูลค่าให้กับงานและคนในชุมชน

โดยทางชาวบ้านได้นำมาขนุนและผลผลิตอื่นมาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบ ข้าวเกรียบเห็ด ขนุนทอด มันทอด เผือกทอด
และนำไปจำหน่ายตามร้านค้าและขายทางออนไลน์ทำให้มีรายได้หมุดเวียนภายในชุมชน และยังเป็นการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์
ที่มั่นคงต่อชุมชน

อื่นๆ

เมนู