ข้าพเจ้านายคเชนทร์ อัคพิน ประเภทนักศึกษา ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  จากการลงพื้นที่ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 ได้มีการลงสำรวจผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ภายในแต่ล่ะหมู่ และได้เข้าร่วมกินกรรมภายในชุมชน

         ผลการลงสำรวจแต่ล่ะหมู่บ้านก็ได้พบว่าแต่ละหมู่บ้านได้มีผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP แตกต่างกันไปและตำบลหนองบัวก็ยังมีฮีต12คลอง14มีประเพณีที่น่าสนใจเป็นประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงลูกหลานในปัจจุบัน

  กิจกรรมที่เราได้ไปร่วมคืองานบุญเผวศเทศมหาชาติ วัดหนองน้ำขุ่น งานการทำโรงทาน มีเทศมหาชาติ มีอสม.เป็นผู้วัดอุณหภูมิ ติดโบว์เพื่อจะได้ทราบว่าเราตรวจแล้วและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เยาวชนและผู้สูงอายุให้ความร่วมมือและสามัคคีเป็นอย่างดี

ส่วนผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของแต่ล่ะหมู่บ้านประกอบด้วย  1. ตะกร้าจักสาน  2. ข้าวเกรียบมัลเบอร์รี่ 3. ข้าวแต๋นมัลเบอร์รี่  4. ไวน์มัลเบอร์รี่

อุปสรรค

1อากาศร้องอบอ้าว

2การเดินทางลำบาก ถนนแคบรถยนต์สันจรไม่สะดวก

อื่นๆ

เมนู