ดิฉันนางสาวภิญญาพัชญ์ รัตนาธิวัตร์ ผู้ปฏิบัติงาน ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภท นักศึกษา

เนื่องด้วยช่วงนี้ต่างมีโรคที่กำลังระบาดและแพร่หลายจากคนสู่คนคือ โรคโควิด-19

•โรคโควิด 19 คือโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดท่ีมีการ ค้นพบล่าสุด
• ไวรัสและโรคอุบัติใหม่น้ีไม่เป็นท่ีรู้จักเลยก่อนท่ีจะมีการระบาดใน เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนในเดือนธันวาคมปี 2019
• ขณะน้ีโรคโควิด19 มีการระบาดใหญ่ไปทั่ว ส่งผลกระทบแก่หลาย ประเทศทั่วโลก

การแพร่เชื้อ
โรคโควิด19 น้ีโดยหลักแล้ว แพร่จากคนสู่คนผ่านทางฝอยละอองจาก จมูกหรือปากซึ่งขับออกมาเมื่อผู้ป่วย ไอหรือจาม เรารับเชื้อได้จากการ หายใจเอาฝอยละอองเข้าไปจากผู้ป่วย หรือจากการเอามือไปจับพื้นผิวท่ีมี ฝอยละอองเหล่านั้น แล้วมาจับตามใบหน้า
ระยะเวลานับจากการติดเชื้อและการแสดงอาการ (ระยะฟักตัว) มีตั้ง แต่ 1-14 วัน และมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 5-6 วัน เกิน 97% ของผู้ป่วยเริ่มมีอาการ ภายใน 14 วัน

เราจึงตระหนักถึงการป้องกันและรณรงค์ให้ใส่แมสและล้างมืออยู่บ่อยๆเพราะบางทีผู้คนที่อยู่ตามชุมชนอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงโรคนี้และมักจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวจึงจัดให้มีการดูแลอย่างถูกวิธีจากทีม อสม.(อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน)และสมาชิกในทีมงานของเรา ได้มีการบอกวิธีที่สวมแมสให้ถูกต้องและการทาเจลแอลกอฮอลที่ถูกวิธีเพื่อให้เกิดการป้องกันให้ได้มากที่สุด

อื่นๆ

เมนู