ข้าพเจ้า นายวรพจน์ คำใจ ผู้ปฏิบัติงาน ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทจ้างงาน ประชาชน

การทำงานในเดือนพฤษภาคม นั้น ทางคณะอาจารย์ได้ประชุมแบ่งงานตามความถนัดและความสามารถของบุคคล และตัวข้าพเจ้าเอง ได้ทำหน้าที่สำรวจ เกษตรกรในท้องถิ่น ซึ่งมีสิ่งที่น่าสนใจ เนื่องจาก เกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดล โดยมีนางทิพมาศ ปัญญาใส เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ และยังมีแปลงนาของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์อีกมากที่ข้าพเจ้ายังต้องลงไปสำรวจ และคีย์ข้อมูลลงระบบในการต่อไป

อุปสรรคในการทำงาน

– อากาศที่ร้อนอบอ้าว

– ถนนหนทางไม่สะดวก

                       

อื่นๆ

เมนู