ข้าพเจ้า นางสาวภัทราภรณ์  นาแซง ประเภทนักศึกษา บ้านโคกเจริญ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย จากมหาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่หกถึงเจ็ดถึง 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:00 น. ณตำบลหนองบัวอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่บ้านโคกเจริญตำบลหนองบัวอำเภอปะคำเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชนโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่านจึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมายที่

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บข้อมูลแบบสอบถามในหมู่บ้านโคกเจริญหมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัวอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งนี้เดินทางโดยรถยนต์ของพี่ๆไปลงพื้นที่รถออกเวลา 8.00 น. ถึงที่หมายในเวลา10.00น. จุดที่เราพักคือบ้านพี่ขวัญเป็นทั้งที่วางแผน ประชุมงานและที่นอนสถานที่หมู่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ การลงพื้นที่เราลง 2 วันคือวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2564
โดยข้าพเจ้าได้พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.ประจำหมู่บ้านและ เจ้าของบ้าน ซึ่งเป็นคนในพื้นที่อาศัยในพื้นที่นี้มานานหลายปีหลังจากที่ได้พูดคุยสักถามถึงความเป็นมาในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงแล้วข้าพเจ้าได้ให้ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มาและให้แก่ข้าพเจ้ารายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้แบบฟอร์ม(01) ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียนเรื่องในเชิงวิชาการ ได้ข้อมูลดังนี้

ในการลงพื้นที่มีการแบ่งงานกันออกเป็นกลุ่มและเดี่ยวแบ่งตามจำนวนหลังคาเรือน ถ้าหมู่ไหนมีจำนวนเยอะจะแบ่งให้ไป 2-3 คน ถ้าจำนวนน้อยไป1คน หมูที่ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบคือหมู่ที่ 10 บ้านโคกเจริญ มีทั้งหมด 112 ครัวเรือน ชาย 225 หญิง 207 รวม 432 คน อยู่จริง ชาย 142 หญิง 141 รวม 283 บ้านร้างที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนรวม 15 หลัง ลงทะเบียนทั้งหมด 97 หลัง

การเดินทางในวันแรกเราได้มีการขอยืมรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของท่านผู้ใหญ่บ้านขับลงพื้นที่ ในวันแรกเราเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด40เปอร์เซ็นต์ เราได้แบ่งกันออกไปทำแบบสอบถามในแต่ละพื้นที่โดยเราขับรถไปที่กลางหมู่บ้านและกระจายกันออกไปหาข้อมูล เวลา 17:00 น. เราได้ขับรถไปคืนกับท่านผู้ใหญ่และขอบคุณท่านที่อนุญาตให้เรายิมยืมรถไป และกลับไปบ้านพี่ขวัญโดยรถพี่ ไอโฟน ในวันที่สองเรา เราได้ขอยืมรถจักรยานไฟฟ้าของพี่ขวัญในการเดินทางไปเก็บแบบสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด 60% รวมเป็น 100% และเดินทางกลับที่พัก เวลา 15:00 น.

รูปภาพประกอบการทำงาน

อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. มีประชาชนบางส่วนไม่สามารถให้ข้อมูลได้เนื่องจากต้องไปทำการเกษตรขายของและทำธุระ
2.สุนัขไล่
3.การเดินทางลำบากเนื่องจาก ถนนคับแคบ และ เป็นถนนดินแดง
4.อากาศร้อนในตอนกลางวันจนถึงช่วงบ่าย 3-4 โมงเย็น

วิดีโอในการทำงาน

https://www.youtube.com/watch?v=yPvZaVWd-g8&feature=youtu.be

อื่นๆ

เมนู