ข้าพเจ้า นางสาววรรษมน พรมพิมาย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ กพร. ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล หมู่ 6 บ้านตลาดแย้ ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่ 6 บ้านตลาดแย้ ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ มีทั้งหมด 108 ครัวเรือน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนชองท่าน จึงใคร่ขอกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเหมาย

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถามในพื้นที่ หมู่ 6 บ้านตลาดแย้ ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ได้พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขออนุญาตในลงพื้นที่ และพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ที่อาศัยและทำมาหากินมานานหลายปี หลังจากได้พูดคุย ซักถามถึงความเป็นมาในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงตามแบบสอบถามที่ส่วนกลางให้มาและได้ให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้า พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกพืชผักตามฤดูกาล สัตว์ที่ชาวบ้านนิยมเลี้ยงได้แก่ วัว ควาย ไก่ และบางบ้านจะเลี้ยงแพะ นอกจากนี้ยังมีการปลูกมัลเบอร์รี่ และมีผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่ ได้แก่ ไวน์มัลเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่กวน เป็นต้น

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู