ในเดือน เมษายน นี้ ทางคณะทีมผู้ทำงาน และผู้ควบคุมงานได้มีการร่วมประชุมงานวันที่ 3 เมษายน ว่าการทำต่อไปนนี้ต้องทำอะไรต่อ แบ่งงานตามความถนัดแต่ละบุคคล และลงพื้นที่สอบถามเกี่ยวกับวัตถุดิบทางธรรมชาติของตำบล เช่น สวนมัลเบอรี่  สวนดาวเรือง ในตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปหมู่บ้านโฮมสเตย์ และศึกษาการทำข้าวเกียบมัลเบอรี่ ซึ่งเป็น OTOP t b mของตำบลหนองบัว

การทำงานต่อไปคือ การนำมัลเบอร์รี่ซึ่งเป็นทรัพยากรทางชาติของ ต.หนองบัว มาแปรรูปเป็นอาหารต่างๆเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชาว ต.หนองบัว

อุปสรรคในการลงพื้นที่

-สภาพอากาศร้อน

-ร้านอาหารคลาดแคลน

https://youtu.be/cSrGCZbfv2g

 

อื่นๆ

เมนู