ข้าพเจ้า นางสาว สายธาร สิมาจารย์ ประเภท ประชาชน ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ ปฏิบัติงานกับทีมงาน เมื่อวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2564 เวลา 9:00 น ณ หมู่บ้าน ดอนใต้พัฒนา หมู่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้นำส่งมอบหนังสือ แก่ผู้นำชุมชน ชื่อ ผู้ใหญ่ชัย ลาพิมพ์ เพื่อขออนุญาตลงพื้นที่ เข้าสำรวจภายในชุมชนและเก็บข้อมูล ตามแบบฟอร์มที่โครงการกำหนดมา

จากการลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านดอนใต้พัฒนา เราพบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ มีอาชีพทางการเกษตรเช่นปลูกมันสำปะหลัง และทำนาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการทำนานั้น ในแต่ละปี จะมีการทำนา 1-2 ครั้งต่อปี คือ นาปี ที่ทำเป็นประจำอยู่แล้วโดยเริ่มทำการเพาะปลูกในช่วงระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคมและจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม ในช่วงที่ 2 คือการทำนาปรังที่จะสามารถทำได้เพียงบางปีเท่านั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในแต่ละปี

นอกจากนี้ภายในชุมชนยังมี ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าทางการเกษตร ที่ก่อตั้งขึ้นได้ประมาณ 3 ปี ปัจจุบันนี้ มีคุณแม่ล้อมเป็นผู้ดูแล ภายในศูนย์มีการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ไก่พื้นบ้าน และปลูกผักสวนครัว

ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณทางผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านดอนใต้พัฒนาที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ผู้ลงสำรวจ

อื่นๆ

เมนู