ข้าพเจ้านางสาวภิชญาพร สายบุตร  ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านคลองหวาย ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

           บ้านคลองหวาย ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหมู่บ้านที่พึ่งแยกออกมาได้ไม่นาน หมู่บ้านคลองหวายมีจำนวนครัวเรือนขนาดเล็กมีเพียง 49 ครัวเรือน บ้านแต่ล่ะหลังอยู่ห่างไกลกันพอสมควร

              การเดินทางไปหมู่บ้านคลองหวายค่อยข้างลำบากเพราะถนนเป็นถนนลูกรังไม่ค่อยมีรถใหญ่สัญจร ส่วนใหญ่ก็มีแค่ชาวบ้านสัญจร บ้านบางหลังไฟฟ้าเข้าไม่ถึงต้องใช้แผงโซล่าเซลล์เพราะอยู่ห่างไกลจากชุมชน หมู่บ้านติดกับอุทยานบางวันทำให้ช้างป่าลงมาภายในหมู่บ้าน

           อาชีพของชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ข้าวโพด เลี้ยงปลาและรับจ้าง  ร้านค้าของหมู่บ้านมีทั้งหมด 3 ร้าน กระจายกันภายในบริเวณหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้านไม่มีโรงเรียนเด็กต้องนั่งรถมาเรียนในตัวตำบลประมาณ 10 กิโลเมตร หมู่บ้านค่อนข้างห่างไกลความเจริญ

อื่นๆ

เมนู