ข้าพเจ้า นาย ธันยา  พิลา  ประเภท ประชาชน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน หมู่ 9 บ้านดอนใต้พัฒนา ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2564 ตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่ 9 บ้านดอนใต้พัฒนา ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน ข้าพเจ้าได้ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา

ข้าพเจ้าได้ขออนุญาตผู้นำชุมชนบ้านดอนใต้พัฒนา ผู้ใหญ่  นายชัย  ลาพิมพ์  จากการสอบถามผู้นำชุมชนและลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสำรวจชุมชนพบว่า บ้านดอนใต้พัฒนา เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง มีทั้งหมด 115 ครัวเรือน อาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่คือเกษตรกร พืชเศรฐกิจของชุมชนคือ มันสำปะหลัง คนในชุมชนส่วนใหญ่จะทำนา ทำไร่ ปลูกมันสำปะหลังเลี้ยงชีพ และพืชผักสวนครัวอื่น ๆ ในที่ดินทำกินของคนในชุมชน

ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน นาย ชัย ลาพิมพ์ เป็นอย่างสูงที่ต้อนรับและให้ข้อมูลชุมชนแกกลุ่มสำรวจเป็นอย่างดี

Tags:

อื่นๆ

เมนู