“โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ (U2T)”

MS06 สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

โดย นางสาวเบญจพร ต่อนคำสนธ์

การปฏิบัติงานในช่วงเดือนตุลาคมนี้ เป็นการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวของตำบลโคกมะม่วง จากการปฏิบัติงานพบว่ามีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจหลากหลายสถานที่ โดยแบ่งการท่องเที่ยวเป็น3ประเภท ได้แก่
1. ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
– สวนโฮมฮักคนรักษ์แฝก
– THE ENERGY CAFE
– บอนสีของแม่ by Sommai farm
– สวนองุ่นแม่แอท
– สวนทุเรียน Sommai farm

 

 

 

 

2. ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี
– วัดบ้านปลื้ม
– วัดกลางหินโคนดงหรือวัดอัมพวนาราม
– ประเพณีบุญหัวมันใหญ่
– อนุสรณ์สถานวีรชนอีสานใต้
– บุญเผวด

   

3. ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
– ฝายปะคำ
– ถ้ำเป็ดทอง
– สำนักสงฆ์ถ้ำรอยรู
– สวนสาธารณะบ้านเริงแก้ว
– สวนป่าดงใหญ่4

       

แต่ละสถานที่มีความโดดเด่นและเรื่องราวที่น่าสนใจแตกต่างกันไป แต่ทุกสถานที่ล้วนได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าของพื้นที่ เจ้าหน้าที่ และชาวบ้านผู้ที่มีความรู้ในพื้นที่นั้นๆเป็นผู้ให้ข้อมูลเป็นอย่างดี ทำให้ได้ข้อมูลที่มีข้อเท็จจริงมาวิเคราะห์เพื่อต่อยอดมากยิ่งขึ้น

การสำรวจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในครั้งนี้ทำให้ทราบวิถีชีวิตเรื่องราวเรื่องเล่าตำนานในอดีตต่างๆที่ไม่เคยทราบมากมาย ทั้งยังสัมผัสได้ว่าคนในพื้นที่มีความรัก หวงแห้น ให้ความสำคัญ และพยายามปกป้องรักษาพื้นที่นั้นๆมากเพียงใด
ถึงแม้ตำบลโคกมะม่วงเป็นตำบลเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยเสน่ห์มากมาย ทั้งความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เพาะปลูก พืชผลการเกษตรที่หลากหลาย และเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมากกว่าพันปีอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู