มีพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาว วันวิสาข์ ฤทธิทิศ ผู้ปฎิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากให้ประเทศ ประเภท ประชาชน ตำบล โคกมะม่วงอำเภอ ปะคำ จังหวัด บุรีรัมย์ เดือน ธันวาคม 2564

ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งพิกัดสวนเกษตรให้กับชาวสวนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพร้อมทั้งแนะนำการใช้งานแอปพิเคชั่นที่ชื่อว่า Great ซึ่งเป็นระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารและจัดการข้าว เเละให้คำแนะนำเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์หรือการสร้างเรื่องราวให้เล่าเรื่องแบรนด์สะท้อนถึงสินค้าและบริหารของธุระกิจ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าให้สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน U2T บ้านเริงแก้ว ตำบล โคกมะม่วง อำเภอ ปะคำ จังหวัด บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู