1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ
  4. นำเสนอ”โลโก้ผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่” ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม U2T-SROI จากกลุ่มประชากรเป้าหมาย ตำบลหนองบัว

นำเสนอ”โลโก้ผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่” ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม U2T-SROI จากกลุ่มประชากรเป้าหมาย ตำบลหนองบัว

เขียนโดย นายจิราชัย ศิริโภคานนท์
ประเภท นักศึกษา
พื้นที่การทำงาน ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

จากการดำเนินงานเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทางทีมงาน MS05 ได้รับมอบหมายงานให้ออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ แยมมัลเบอร์รี่ ครีมอาบน้ำมัลเบอร์รี่ และสบู่มัลเบอร์รี่ ทางทีมงาน MS05 จึงได้ทำการออกเเบบโลโก้ออกมาจำนวน 7 รูปแบบ และได้ลงความคิดเห็นสรุปรูปแบบโลโก้ที่จะนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ ได้ 2 รูปแบบ โดยจะเป็นโลโก้ของผลิตภัณฑ์ประเภทของกิน 1 โลโก้ ใช้กับผลิตภัณฑ์แยมมัลเบอร์รี่ และโลโก้ของผลิตภัณฑ์ประเภททำความสะอาดร่างกาย 1 โลโก้ ใช้กับผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำมัลเบอร์รี่ และสบู่มัลเบอร์รี่ ก่อนจะนำเสนอให้กับหัวหน้าผู้ดูแลกลุ่มMS05 และได้ทำเป็นสติกเกอร์ติดกับผลิตภัณฑ์ต่อไป

โลโก้ผลิตภัณฑ์ประเภทของกิน ใช้กับ ผลิตภัณฑ์แยมมัลเบอร์รี่

โลโก้ผลิตภัณฑ์ประเภททำความสะอาดร่างกาย ใช้กับ ผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำมัลเบอร์รี่ และสบู่มัลเบอร์รี่

ต่อมาในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 19.30 น. ได้มีการประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet เรื่องการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามแบบสอบถาม U2T-SROI มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(U2T) ซึ่งต้องดำเนินการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจากกลุ่มประชากรเป้าหมาย ในตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ ทั้งหมด 11 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1.ตำบลเป้าหมาย 2.ลูกจ้างโครงการ 3.ครอบครัวลูกจ้างโครงการ 4.ชุมชนภายใน 5.ชุมชนภายนอก 6.อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 7.เจ้าหน้าที่โครงการ USI 8.ผู้แทนตำบล 9.หน่วยงานภาครัฐ 10.หน่วยงาน อปท. และ 11.เอกชนในพื้นที่

การประชุมผ่าน Google Meet เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2564 เวลา 19.30-20.30 น.

จึงได้มีการลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลที่ไปเก็บข้อมูลในสถานที่จริงที่ บ้านของเกษตรกรสวนหม่อน สวนห่อน ร้านค้าในตำบลหนองบัว บ้านของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 วัดโคกกลาง และ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564

ที่บ้านของเกษตรกรสวนหม่อน

ที่สวนหม่อน สอบถามข้อมูลจาก คุณยายลำไย คำมะนะ

ร้านค้าในตำบลหนองบัว

บ้านของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

วัดโคกกลาง สอบถามข้อมูลจาก พระปลัดเจนยุทธ อุสลจิตฺโต

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ซึ่งได้เเบ่งหน้าที่กันในกลุ่ม MS05 ไปลงพื้นที่เก็บข้อมูล จนได้ข้อมูลครบทุกกลุ่มเป้าหมายตามที่ได้วางแผนไว้ในที่ประชุม เมื่อได้ข้อมูลแล้วจึงนำข้อมูลมากรอกลงในแบบสอบถาม Google Forms เพื่อส่งให้กับผู้ดูแลระบบได้ทำการวิเคราะห์และพัฒนาการดำเนินโครงการU2T ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นไป

ชมคลิป :

อื่นๆ

เมนู