ข้าพเจ้านายวรพจน์คำใจ ประเภทจ้างงานประชาชน ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม เริ่มเรื่องด้วยการประชุมออนไล์เพื่อแบ่งงานให้ผู้ปฏิบัติงาน โดยเดือนตุลาคมนี้ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เพื่อกรอกแบบสอบถามโครงการ U2T -SROI และหัวข้อที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายคือหัวข้อที่5 ชุมชนภายนอก โดยข้าพเจ้าต้องลงพื้นที่ไปในตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อกรอกแบบสอบถาม

การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น

อื่นๆ

เมนู