• ข้าพเจ้า นางสาวจิตรทิวา เสนอกลาง ผู้ปฎิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

 ในการปฎิบัติงานในเดือนตุลาคมนี้ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานดังนี้

วันที่12 ตุลาคม ทางทีมงานได้ลงพื้นที่ดูการเป็นอยู่ของชาวบ้านรวมไปถึงผลผลิตทางการเกษตร สอบถามชาวบ้านเรื่องการเป็นอยู่ช่วงที่มีโรคระบาดโควิด-19 ได้ทำการสอบถามถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อจะช่วยแนะนำและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และทำแบบสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ โรงพยาบาล / พัฒนาชุมชน / รพ.สต

วันที่18 ตุลาคม ทางทีมงานได้ลงพื้นที่อีกครั้ง โดยครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา พาชาวบ้านออกกำลังกาย รู้จักวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและหลักในการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีให้เหมาะสมกับวัย มีกิจกรรมแจกไข่ให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และทางทีมงานได้ทำแยมเบอรี่แจกหน่วยงานทุกภาคส่วนในตำบลหนองบัวรวมไปถึงชาวบ้านเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในยุคภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ โดยการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก อสม หมู่บ้านในการจัดหาอุปกรณ์วัดไข้ เจลแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นไปตามนโยบายภาครัฐ

ขอขอบคุณทีมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปตามจุดประสงค์ที่กำหนด

อื่นๆ

เมนู