1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ
  4. อบรมการทำแยมมัลเบอร์รี่ ทำปุ๋ยหมักชิวภาพ สาธิตวิธีการบริการร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีตามนโยบาย 6 อ. พร้อมทั้งแจกอาหารให้กับชาวบ้าน ตำบลหนองบัว

อบรมการทำแยมมัลเบอร์รี่ ทำปุ๋ยหมักชิวภาพ สาธิตวิธีการบริการร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีตามนโยบาย 6 อ. พร้อมทั้งแจกอาหารให้กับชาวบ้าน ตำบลหนองบัว

เขียนโดย นายจิราชัย ศิริโภคานนท์
ประเภท นักศึกษา
พื้นที่การทำงาน ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องด้วยชาวตำบลหนองบัว ได้มีการเพาะปลูกมัลเบอร์รี่หรือหม่อนเป็นอาชีพ ทางทีมงาน MS05 ของโครงการ U2T จึงได้มองเห็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน จึงได้มีเเนวคิดในการทำผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่ขึ้นมา ได้มีการออกแบบโลโก้เเละทำสินค้าเพื่อส่งออกสร้างรายได้  ทางทีมงาน ได้มีการประชุมเพื่อที่จะลงพื้นที่ในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำแยมมัลเบอร์รี่ ให้กับชาวบ้านตำบลหนองบัว และได้ทำผลิตภัณฑ์แยมมัลเบอร์รี่ ให้ผู้ร่วมอบรมทุกคนได้ทดลองทานก่อนจะนำไปวางจำหน่ายที่ตลาดคลองถมโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การอบรมให้ความรู้การทำแยมมัลเบอร์รี่ให้กับชาวบ้านตำบลหนองบัว
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลงมือทำแยมมัลเบอร์รี่โดยวิทยากรและผู้ร่วมอบรมณ์

ผลิตภัณฑ์ขนมปังทาแยมมัลเบอร์รี่

และในวันเดียวกัน วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้มีกิจกรรมการสาธิตวิธีการบริหารร่างกาย เพื่อสุขภาพที่ดี ตามนโยบาย 6 อ. ประกอบไปด้วย ออกกำลังกาย อาหาร อารมณ์ อโรคยา อนามัยสิ่งแวดล้อม และอบายมุข ทางทีมงานได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมอบรมออกกำลังกาย ยืดกล้ามเนื้อ เพื่อผ่อนคลายจากการฟังอบรม พร้อมกับสร้างเสริมสุขภาพที่ดีขึ้น

กิจกรรมการบริหารร่างกายเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมการบริหารร่างกายเพื่อสุขภาพ

ต่อมาในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาได้มีการจัดอบรมครั้งที่ 2 เพื่อให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักชิวภาพเบญจคุณ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการทำปุ๋ย ในตำบลหนองบัว ได้นำความรู้มานำเสนอให้กับชาวบ้าน พร้อมทั้งสาธิตวิธีการทำปุ๋ย แนะแนวทางการทำไปใช้ เพื่อให้ชาวบ้านตำบลหนองบวได้ในไปใช้กับแปลงเพาะปลูกของตนเอง และได้เเจกไข่ให้กับชาวบ้านได้นำไปประกอบอาหารหลังจากอบรม

กิจกรรมอบรมณ์การทำปุ๋ยหมักชิวภาพเบญจคุณ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วิทยากรได้สาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมักชิวภาพเบญจคุณ
พร้อมกับให้ชาวบ้านทดลองทำ

แจกใข่ให้กับชาวบ้านหลังจากอบรมณ์

แจกใข่ให้กับชาวบ้านหลังจากอบรมณ์

อย่างไรก็ตามทางทีมงาน MS05 ได้มีการจัดอบมให้ความรู้ให้กับชาวบ้านในตำบลหนองบัว อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน ได้มีการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจให้กับชาวตำบลหนองบัวให้มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่แข็งแรงมากขึ้นโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากตำบลหนองบัว เพื่อตอบโจทย์จุดประสงค์ของโครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการต่อไป

ชมคลิป : https://m.youtube.com/watch?v=Ni6PzcHYUY4&feature=youtu.be

อื่นๆ

เมนู