ข้าพเจ้านางสาวชลธิชา ขอยึดกลาง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการประชุมหารือกันกับอาจารย์ในช่วงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ในการเตรียมความพร้อมและแบ่งหน้าที่กันในแต่ละด้าน เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลในระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่บ้านดอนนางงามหมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ บ้านดอนนางงามเป็น 1 ใน 12 หมู่บ้านของตำบลหนองบัวโดยมีทั้งหมด 110 หลังคาเรือน เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง ไม่มากและไม่น้อยเกินไป สะดวกต่อการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและง่ายต่อการดูแลของผู้ใหญ่บ้าน

 

       ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่ 5 บ้านดอนนางงาม ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยข้อมูลที่ได้มาคือการเข้าไปสอบถามจากผู้ใหญ่บ้าน นายสมหมาย ค้าขึ้น เป็นผู้ดูแลลูกบ้านชาวดอนนางงามมีการดูแลสอบถามกันเหมือนครอบครัว และหากมีการลงพื้นที่ขอทำแบบสอบถามหรือเก็บข้อมูลต่างๆ จะต้องขออนุญาตผ่านผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นและต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านรับทราบก่อนทุกครั้งก่อนจะลงพื้นที่จริง เพราะถ้าไม่แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบก่อนก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้

อื่นๆ

เมนู