ข้าพเจ้านางสาว ธนิฐตา หลุมแก้ว ประเภทประชาชนลงพื้นที่หมู่3 บ้านหนองบัว ตำบล หนองบัว อําเภอ ปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย จากมหาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ดิฉัน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม ในพื้นที่หมู่ 3 บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ และได้พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้าน ถึงข้อมูลส่วนลึก หมู่บ้าน ตามแบบสอบถามที่ส่วนกลางให้มาและได้ให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้า จากการลงพื้นสำรวจพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพ เกษตรกร เช่นปลูกข้าว ปลูกมันสําปะหลัง และสวนมัลเบอร์รี่ เป็นต้น

ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า

อื่นๆ

เมนู