1. ข้าพเจ้านางสาวภิญญาพัชญ์ รัตนาธิวัตร์ ประเภท นักศึกษาตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนพฤศจิกายน ทีมงานของเราได้ลงพื้นที่เพื่อจัดทำกิจกรรมการทำแยมมัลเบอร์รี่ให้ทางคนในชุมชนได้ดูและมีส่วนร่วมในการทำแยม

เนื่องจากในชุมชนตำบลหนองบัวเรานี้มีผลิตผลมาจากมัลเบอร์รี่เยอะ ทางเราจึงได้นำมัลเบอร์รี่มาสร้างรายได้ให้กับทางชุมชน โดยการที่ทางทีมงานU2Tตำบลหนองบัวได้เรียนเชิญวิทยากรในการทำแยมมัลเบอร์รี่มาบรรยายและสาธิตการทำแยม ซึ่งเราได้ทำตามมาตรการป้องกันโควิด-19โดยการใส่แมส ทาเจลแอลกอฮอลและเว้นระยะห่าง

อื่นๆ

เมนู