นางสาววรรษมน พรมพิมาย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ กพร. ประจำตำบลหนองบัว

จากสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนหลายๆคนได้รับผลกระทบ เช่น ขาดรายได้และการเดินทางไปสถานที่ต่างๆทำได้ยากขึ้น ทำให้ในแต่ละพื้นที่มีมาตรการ การป้องกันที่แตกต่างกันไป และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงทำให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลหนองบัวจึงมีการประชุมวางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีการส่งเสริม รณรงค์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีกลุ่มผู้ลงพื้นที่บางส่วนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองบัว ได้แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้แก่คนในชุมชน และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองก่อนและหลังการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

จากการศึกษาขององค์กรอนามัยโลก (WHO) ทำให้พบว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ หากสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นน้ำลาย น้ำมูก ดังนั้นจึงควรดูแลตนเองและคนในครอบครัว โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้

  1. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
  2. ล้างมือด้วยให้สะอาดทุกครั้งที่สัมผัสบริเวณสาธารณะ
  3. เว้นระยะห่างและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่แออัด
  4. สังเกตตัวเอง หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูลหรือหายใจหอบเหนื่อย ควรพบแพทย์ทันที

อื่นๆ

เมนู