นางสาววรรษมน พรมพิมาย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ กพร.

จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภายในตำบลหนองบัว พบว่าในตำบลหนองบัวมีการปลูกพืช ผลไม้หลายชนิด และผลไม้ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้ตลอดทั้งปีคือ มัลเบอร์รี่  และชาวบ้านในชุมชนมีการนำผลมัลเบอร์รี่มาแปรรูปต่างๆ เพื่อผลิตเป็นสินค้า O-TOP  เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

จึงได้มีการประชุม วางแผนเกี่ยวกับการหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม และช่วยเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่คนภายนอกและคนต่างจังหวัดให้รู้จักสินค้าในตำบลหนองบัวมากขึ้น

อื่นๆ

เมนู