ข้าพเจ้านายเมธาสิทธิ์ มิตรแสง ประเภท นักศึกษา

จากการการลงสำรวจพื้นที่ในตำบลหนองบัว อำเภอ ปะคะ จังหวัดบุรีรัมย์นั้นทำให้ให้รู้ว่ามัลเบอรี่นั้นมีความนิยมมากในการที่จะนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มากมาย พวกเราจึงมีความคิดที่จะนำผลผลิตนี้มาต่อยอดให้งานของเราได้

ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้น อาทิเช่น ข้าวเกรียบ มัลเบอรี่นำมาฉาบ และไวท์ได้ด้วยเช่นกัน

พวกเราจะช่วยเพิ่มตุณภาพผลิตภัฑ์เหล่าให้เป็นผลิตภัณฑ์ของตำบลให้ได้และจะทำงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปครับ

อื่นๆ

เมนู