ข้าพเจ้านางสาวภิชญาพร สายบุตร ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ จากการลงพื้นทีสำรวจและเก็บข้อมูล

             การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในครั้งนี้ทีมงานกลุ่มหนองบัวได้ไปส่วนมัลเบอรี่ในชุมชนว่าเราสามารถนำลูกมัลเบอรี่ไปแปรรูปเป็นอะไรได้บ้าง ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้นำลูกมัลเบอรี่ไปทำข้าวเกรียบ ข้าวแต๋น และไวน์ และไวน์ยังขึ้นชื่อว่าเป็นสินค้า OTOP ตำบลหนองบัว

              นอกจากนี้ในตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ยังมีแหล่งท่องท่องเที่ยวทางการเกษตรที่สวยงามและน่าสนใจ เช่น สวนมัลเบอรี่ สวนดาวเรือง บ้านชาวนา บ้านพักโฮมสเตย์ และผักสวนครัวที่ปลูกไว้เพื่อบริโภคและจำหน่าย

อื่นๆ

เมนู