ข้าพเจ้านางสาว กัญญา  สรรเพชุดา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ จากการลงพื้นทีสำรวจและเก็บข้อมุลในวันที่ 13 มีนาคม 2564

ซึ่งในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในคร้้งนี้ ในชุมชนมีการจัดงานบุญผะเหวดหรืองานเทศน์มหาชาติที่จัดขึ้นทุกๆปีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนมีนาค ที่สำนักสงฆ์บ้านหนองน้ำใส จัดขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านได้เข้าไปกราบไหว้ขอพร ฟังธรรมเทศนาในสนักสงฆ์แห่งนี้  ซึ่งก่อนที่จะเข้าร่วมงานจะมีเจ้าที่ของ อสม.ได้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและให้ใช้เจลล้างมือก่อนเข้าร่วมงานอีกด้วย ภายในวัดก็จะมีกิจกรรมให้ชาวบ้านได้ทำร่วมกัน เช่น การฟังธรรมเทศนา ทำบุญกราบพระขอพร ร่วมกันจัดโรงทาน ในการจัดโรงทานก็จะมีทั้งคนในและคนนอกพื้นที่มาร่วมกันทำบุญร่วมกัน โรงทานก็จะมีอาหาร ข้าวสาร ผลหมากรากไม้ที่ชาวบ้านได้นำมาร่วมกันทำโรงทานในครั้งนี้ และงานบุญผะเหวดหรืองานเทศน์มหาชาตินี้ยังได้จัดขึ้นเพื่อทำให้เกิดความสามัคคีกันในชุมชน คนในชุมชนจะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดี

หลังจากอกจากงานบุญผะเหวดหรืองานเทศน์มาชาติ ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้ลงสำรวจผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชน เช่น เครื่องจักสาน ที่ทำมาจากต้นกก นำมาสานเป็นกระติ๊บข้าวเหนียว หมวก ฝาชีครอบอาหาร ตะกร้า ,การแปรรูปมัลเบอรี่ นำมัลเบอรรี่มาทำข้าวเกรียบมัลเบอรี่ ข้าวแต๋นมัลเบอรี่ เป็นฝีมือของชาวบ้านที่จะนำมาสร้างรายได้และต่อยอดในการเพิ่มอาชีพและรายได้ในชุมชนได้เป็นอย่างดีแน่นอน

 

นอกจากนี้ในตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ยังมีแหล่งท่องท่องเที่ยวทางการเกษตรที่สวยงามและน่าสนใจ เช่น สวนมัลเบอรรี่ สวนดาวเรืง บ้านชาวนา บ้านพักโฮมเตย์

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณชาวบ้านตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้ให้ความรู้ แนะนำ และให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ครั้งนี้มา ณ ทีนี้ด้วยคะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู