ข้าพเจ้า นางสาวพรหมพร พรหมราช ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เดือนกรกรฎาคมนี้ ได้มีการลงพื้นที่ในตำบลหนองบัว อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์

จากเหตุการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ได้รับผลกระทบจึงต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย จำกัดคนเข้าอบรม พร้อมเจลล์แอลฮอลล์ ทั้งผู้เข้าอบรม เจ้าหน้าที่และทีมงาน ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบัว ในเดือนกรกฎาคมนี้นั้นมีแผนดำเนินงานโดย ในเดือนนี้นั้นได้มีการจัดกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์มัลเบอรี่ จัดกิจกรรมอบรม การนำผลไม้ท้องถิ่นที่เกษตรกรได้ปลูกไว้ซึ่งก็คือมัลเบอรร์รี่มาแปรรูปเป็นสบู่เพิ่มรายได้อีกทางของประชาชนในตำบลหนองบัว โดยการอบรมครั้งนี้ ทางทีมงานได้เชิญคุณฝน ภัทธ์ธีรา สรานุพงศ์ วิทยากรที่เชี่ยวชาญทางด้านการทำสบู่ มาให้ความรู้ โดยบรรยายเกี่ยวกับสรรพคุณที่เกี่ยวข้องกับมัลเบอร์รี่ คุณค่าทางอาหารของมัลเบอร์รี่ แนะนำส่วนประกอบในการทำสบู่จากผลมัลเบอร์รี่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อีกด้วย

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู