บ้านหนองบัวหมู่ 3 ตำบลหนองบัวอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีการเพาะปลูกมัลเบอร์รี่ โดยมีเนื้อที่ในการเพาะปลูกเป็นจำนวนถึง 20 ไร่ และมีกลุ่มเกษตรกรที่คอยดูแลร่วมกัน เป็นจำนวน 40 คน ผลผลิต ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะจำหน่ายผลสด ให้กับกลุ่มพ่อค้าคนกลางเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างๆ ภายในประเทศ แต่ในระยะหลังนี้ มัลเบอร์รี่เป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง ที่สามารถเพิ่มมูลค่ารายได้ในครัวเรือน จึงทำให้มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆมีการเพาะปลูกมัลเบอร์รี่มากขึ้น จึงทำให้กลุ่มพ่อค้าคนกลางมีทางเลือกในการซื้อขายสินค้ามากขึ้น อีกทั้งยังสามารถกดราคาหน้าสวนได้ และด้วยเหตุผลนี้ชาวบ้านหนองบัว เลือกที่จะยุติการเพาะปลูกมัลเบอร์รี่ และหันกลับไปทำสวนเกษตรแบบผสมผสาน

แต่ในเวลาเดียวกันนั้นยังมีเกษตรกรบางท่านที่ยังมีการดูแลรักษาสวนมัลเบอร์รี่เอาไว้และมองหาวิธีการแก้ปัญหา เพื่อจะทำให้มัลเบอร์รี่ มีมูลค่าที่สูงขึ้น จากปัญหาเหล่านี้ทำให้กลุ่ม ms-05 ได้เข้าใจซึ่งปัญหาที่ชาวบ้านกำลังพบเจอ จึงได้มีการจัดอบรมกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำความรู้ด้านการแปรรูปมัลเบอร์รี่มาเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

และในครั้งนี้กลุ่ม ms-05 ได้จัดกิจกรรมขึ้นดังนี้

1. กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เพื่อการปฏิบัติตนอย่างถูกหลักสุขภาวะตามนโยบาย 6 สำหรับการหนุนเสริมคุณภาพชีวิตด้วยการดูแลสุขภาพคนในตำบล

 

2. กิจกรรมจิตอาสามอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้าน (แจกไข่) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยในวันนี้กลุ่ม ms-05 ได้ลงพื้นที่สอนเทคนิคและวิธีการผลิตแยมมัลเบอร์รี่ให้กับชาวบ้าน พร้อมทั้งสอนวิธีการคิดคำนวณต้นทุนและกำไรโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีอาจารย์ประจำกลุ่ม และอาจารย์ผู้ชำนาญการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้กับชาวบ้าน

4. กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับสมาชิกชุมชนทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์และมอบเป็นอาหารกลางวันให้กับ

-คณะผู้ปฏิบัติงาน ภายในศูนย์ LQ ประจำตำบลหนองบัว

– ผู้ปฏิบัติงาน ณ. สถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
– หมอและผู้ปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว

อื่นๆ

เมนู