บ้าน หนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจยางมัลเบอร์รี่ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่เกษตรกรในพื้นที่ได้มีการเพาะปลูกเพื่อนำมาจำหน่าย ซึ่งในปัจจุบันนี้มัลเบอร์รี่ได้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนในประเทศ ได้มีการเพาะปลูกกันอย่างแพร่หลาย ทำให้กลุ่มลูกค้าที่เคยเข้ามาซื้อขายในพื้นที่มีจำนวนลดลง จึงทำให้ผู้ผลิตมีราคาที่ต่ำลง ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้กลุ่มวิสาหกิจชาวบ้านได้มีการเข้ารับอบรมจากศูนย์อบรมต่างๆ เพื่อเรียนรู้เทคนิคและวิชาการแปรรูปมัลเบอร์รี่โดยในปัจจุบันนี้ทางกลุ่มชาวบ้านได้มีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากมัลเบอร์รี่แล้วคือไวน์มัลเบอร์รี่ แก้วและข้าวแต๋นมัลเบอร์รี่

กลุ่มโครงการ u2t ของเราได้เล็งเห็นคุณประโยชน์ของมัลเบอร์รี่จึงมีแนวความคิดในการแปรรูปมัลเบอร์รี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการทำความสะอาดพร้อมบำรุงผิวกายและได้มีการจัดอบรมไปแล้วนอนๆเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา
และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 นี้ทางกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมจึงได้เข้าติดตามผลของการสานต่อการทำผลิตภัณฑ์โดยปัจจุบันนี้ชาวบ้านได้มีการผลิตสบู่ขึ้นมาเพื่อทดลองใช้เอง ถือได้ว่าช่วงทดลองผลิตภัณฑ์ก่อนผลิตจัดจำหน่าย

 

อื่นๆ

เมนู